ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden voor Consumenten | Algemene Voorwaarden voor Retailers


ALGEMENE VOORWAARDEN (B2C)

Giesswein Walkwaren AG 
Niederfeldweg 5
A-6230 Brixlegg

CONTACT: info@giesswein.com

A. OVEREENKOMST:

De prijzen geldig op de besteldatum zijn van toepassing.

B. SLUITING VAN HET CONTRACT:

VERKOOP NA GOEDKEURING

Bij Giesswein mag je kopen op zichtbasis, d.w.z. dat je de geleverde goederen binnen een termijn van 14 dagen zonder opgaaf van redenen mag terugsturen. Tijdige verzending is voldoende om de termijn in acht te nemen. De koopovereenkomst wordt van kracht vanaf de ontvangst van de goederen door je goedkeuring, ten laatste echter na het verstrijken van de termijn van 14 dagen voor het terugsturen van de goederen. Stilzwijgen wordt verondersteld een aanvaarding te zijn.

C. LEVERING:

Over het algemeen maken we het pakket binnen 3 werkdagen klaar voor verzending. Bij vertraging in de levering wordt je onmiddellijk op de hoogte gebracht, met uitzondering van goederen in de uitverkoop: deze zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt.

De meeste van onze leveringen worden snel en betrouwbaar door DHL verzonden.

Als de door jou bestelde goederen niet kunnen worden verzonden, behouden wij ons het recht voor om je een gelijkwaardig product te leveren. Het is natuurlijk aan jou om op dit aanbod in te gaan. Indien je dit aanbod niet wilt accepteren, vragen wij je de goederen binnen 14 dagen aan ons te retourneren. In dat geval komen de retourkosten voor rekening van Giesswein.

D. VERZENDKOSTEN:

Voor verpakking en verzending wordt een deel van de kosten in rekening gebracht. Raadpleeg de verzendkosten voor jouw land onder het kopje verzending.


LAND
EUROPEESE UNIE
€ 0 (gratis verzending)
Zwitserland / Liechtenstein € 9,90 extra belastingen en heffingen kunnen bij ontvangst in rekening worden gebracht


E. RETOURNEREN:

Gebruik het adreslabel van Giesswein en het retourformulier om de goederen te retourneren. Stuur geen pakketen door naar Giesswein (uitzondering: artikel C 2e alinea).

HERROEPINGSRECHT

Je hebt het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen vanaf de dag waarop je, of een derde partij anders dan de vervoerder en door jou aangegeven, de goederen fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet je ons informeren (Giesswein Walkwaren AG, Niederfeldweg 5, 6230 Brixlegg, Oostenrijk; e-mail: shop@giesswein.com; Fax: 0043 5337 67767-999, Tel: ++ 43 / (0 ) 5337/61350) door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail) om deze overeenkomst te herroepen. Je kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.
Om de herroepingstermijn te halen moet je de mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

GEVOLGEN VAN HERROEPING

Als je je uit deze overeenkomst terugtrekt, zullen wij alle van jou ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit je keuze voor een ander type verzending dan het goedkoopste type aangeboden standaard verzending door ons), zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop we op de hoogte zijn gebracht van je beslissing om deze overeenkomst te herroepen. We zullen een dergelijke terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen; in elk geval zullen er voor jou geen kosten in rekening worden gebracht als gevolg van een dergelijke terugbetaling. Wij mogen wachten met terugbetaling totdat wij de goederen hebben ontvangen of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Je kunt de goederen terugsturen of overdragen:
Giesswein Walkwaren AG,
Niederfeldweg 5,
6230 Brixlegg, Oostenrijk
zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop je ons je herroeping van deze overeenkomst meedeelt. De deadline is gehaald als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. We dragen de kosten van het retourneren van de goederen als je de meegeleverde retourdocumenten gebruikt. Je bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen als gevolg van de behandeling anders dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Modelformulier voor herroeping

(vul dit formulier alleen in en stuur het terug als u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan Giesswein Walkwaren AG, Niederfeldweg 5, 6230 Brixlegg, Österreich; e-mail: shop@giesswein.com; Fax: 0043 5337 67767-999:
Ik / Wij (*) verklaar hierbij dat ik / wij (*) mijn / onze (*) koopovereenkomst voor de volgende goederen (*) / voor de levering van de volgende dienst (*), Besteld op (*) )/ontvangen op (*), ____________________
Naam van de consument (en), ____________________
Adres van consument (en), ____________________
Handtekening van consument (en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend), ____________________
(*) Schrappen wat niet past.


F. F. BETALINGSVOORWAARDEN:

De prijzen geldig op de besteldatum zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijke BTW:

Met creditcard: Master Card, Visa, American Express, Diners Club/p>

G. INFORMATIE-EIS:

Bij het registreren van je gegevens zullen we moeten vertrouwen op je waarheidsgetrouwe informatie. Stel ons onmiddellijk op de hoogte van eventuele wijzigingen van je gegevens, in het bijzonder naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer of bankgegevens. Zorg ervoor dat je bereikbaar bent op het door jou opgegeven e-mailadres en dat de ontvangst van e-mails niet wordt geblokkeerd door een onbereikbare of volle mailbox.
Indien je onjuiste gegevens verstrekt heeft Giesswein het recht om de overeenkomst te ontbinden en administratiekosten in rekening te brengen. De ontbinding wordt schriftelijk opgesteld. Een schriftelijke vorm wordt geacht fax en e-mail te omvatten.

H. JURIDISCHE ASPECTEN:

De eigendom van de goederen blijft bij Giesswein totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
ndien de uiteindelijke consument niet binnen de Europese Unie woonachtig is, is de vestigingsplaats van Giesswein de bevoegde rechtbank. Voor transacties met eindgebruikers binnen de Europese Unie kan het recht dat van toepassing is op de woonplaats van de eindgebruiker ook van toepassing zijn als het om dwingende consumentenrechtbepalingen gaat.

ONLINE GESCHILLENBESLECHTING van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

I. GARANTIE:

De wettelijke garantievoorwaarden zijn van toepassing.
Neem in garantiegevallen contact op met:
Contact: info@giesswein.com

Defecten of schade door normale slijtage, oneigenlijk gebruik en gebrek aan of onjuist onderhoud zijn uitgesloten van garantie.

J. GEGEVENSBEVEILIGING:

Persoonlijke gegevens zoals bijvoorbeeld voornaam, achternaam, adres, postcode, plaats of woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum zullen worden verzameld bij het aannemen van je bestellingen om ons in staat te stellen deze bestellingen te verwerken en de verzending van de bestelde goederen af te handelen.

Bij bestellingen via de Giesswein online shop zullen wij je gegevens beschermen door middel van een veilige SSL-verbinding. Persoonsgegevens worden door ons verwerkt en gebruikt voor het afhandelen van bestellingen, voor ons klantrelatiebeheer en onze reclame.

Het team van Giesswein staat je graag te woord als je vragen hebt over onze producten. We hopen dat je veel plezier zult beleven aan onze producten.


ALGEMENE VOORWAARDEN (B2B)

VERKOOPVOORWAARDEN

De verkoopvoorwaarden van GIESSWEIN (hierna "verkoopvoorwaarden" genoemd) zijn van toepassing op zakelijke transacties tussen GIESSWEIN Walkwaren AG (hierna "GIESSWEIN", "wij" of "ons" genoemd) en bedrijven of publiekrechtelijke instellingen voor alle bestellingen die bij ons worden geplaatst als een integraal onderdeel van het contract.

1. Algemeen
1.1 Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de Koper zijn voor ons vrijblijvend, ook indien wij uitdrukkelijk geen bezwaar hebben gemaakt, tenzij voor bepaalde relaties is afgeweken. Onze verkoopvoorwaarden worden geacht door beide partijen te zijn overeengekomen zodra een bestelling van de goederen mondeling of schriftelijk bij ons is geplaatst zonder dat een afzonderlijke verklaring van de koper vereist is, bijvoorbeeld door het ondertekenen van een orderbevestiging of een leveringsbon.
1.2 De verkoopvoorwaarden van GIESSWEIN worden aan de koper meegedeeld via het bestelformulier (in geval van mobiele en handmatige acceptatie van de bestelling) en door te “klikken” op bestellingen via internet. De aanvaarding van de levering door de koper wordt beschouwd als een herbevestiging van de bindende werking van deze verkoopvoorwaarden die reeds van kracht zijn geworden bij het plaatsen van de bestelling.
1.3 Offertes in onze catalogi, prijslijsten of aangeboden door onze vertegenwoordigers zijn vrijblijvend en niet bindend. De prijs vermeld in elke specifieke orderbevestiging is alleen van toepassing op die specifieke order, bepaald door hoeveelheid en levertijd en ten opzichte van die specifieke Koper.
1.4 Doorverkoop van GIESSWEIN-producten aan tussenpersonen behoeft de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Giesswein.
1.5 Door GIESSWEIN aangeleverd beeldmateriaal mag alleen worden gebruikt voor eigen marketingactiviteiten van de contractpartner of voor de eigen webshop van de contractpartner. Het mag niet worden doorgegeven aan derden of online platforms zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van GIESSWEIN. Het beeldmateriaal wordt regelmatig bijgewerkt door GIESWEIN en zal dienovereenkomstig ook door de contractpartner worden bijgewerkt.
1.6 Mondelinge afspraken die vóór of bij het sluiten van het contract zijn gemaakt, hebben onze schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming nodig om van kracht te zijn.
1.7 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige leveringen aan de Besteller.


2. Levering, facturering, betaling
2.1 GIESSWEIN is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen deelleveringen te doen en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor nadelen die de Koper ten gevolge van een dergelijke levering lijdt, indien deelleveringen gesorteerd worden geleverd en, in geval van afhaling, verkoopklaar worden gemaakt tijdig arriveren.
2.2 Verzendkosten:
Pre-orders voor pantoffels, kleding en woonaccessoires:
Als de waarde van de vooraankoop meer dan EUR 700,00 (CHF 1.000 / GBP 700) bedraagt, geschiedt de levering franco huis. Als de waarde van de vooraankooporder lager is dan € 700,00 (CHF 1.000 / GBP 700), worden verzendkosten in rekening gebracht voor een bedrag van € 19,00 (CHF 25 / GBP 35); in Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië, België en Nederland wordt € 9,90 gefactureerd. Voor portokosten buiten de Europese Economische Ruimte gelden overeenkomstige regelingen.
Pantoffels, kleding en thuiscollectie post-orders:
Voor bestellingen van minder dan 200 EUR (400 CHF / 200 GBP) worden portokosten van 6,90 EUR (25 CHF / 6,90 GBP) in rekening gebracht. Voor bestellingen na aankoop vanaf EUR 200 (CHF 400 / GBP 200) worden portokosten van EUR 5,90 (CHF 25 / GBP 5,90) in rekening gebracht. Voor portokosten buiten de Europese Economische Ruimte gelden overeenkomstige regelingen.
2.3 Annuleringskosten:
Giesswein is gerechtigd annuleringskosten in rekening te brengen ter hoogte van 30% van het bestelvolume. Er zijn geen annuleringskosten verschuldigd als de bestelling wordt geannuleerd op de dag dat deze is geplaatst.
2.4 Speciale diensten: Eventuele speciale diensten die door de klant worden gevraagd, worden door Giesswein gefactureerd tegen betaling van een vast bedrag per paar of item. De facturering is gebaseerd op de werkelijke uitgaven en ligt tussen de € 0,50 en € 2,00 per paar of item. Speciale diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verpakkingseisen van de klant, aanvullende etikettering, enz.).
2.5 Betalingsvoorwaarden van het specifieke contract worden vermeld op het orderbevestigingsformulier en op de factuur.
2.6 Tenzij anderszins overeengekomen zijn prijzen volgens ​​DAP Incoterms.
2.7 Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen adequaat te wijzigen in geval van een verlaging of stijging van de kosten na het sluiten van de overeenkomst, in het bijzonder als gevolg van een wijziging van de loonkosten zoals, bijv. op basis van CAO's of gewijzigde materiaalkosten. Relevant bewijs zal op verzoek aan de Besteller worden voorgelegd.
2.8 In geval van overmacht, collectieve actie en andere stilleggingen buiten onze schuld met een duur of verwachte duur van meer dan een week, wordt de leveringstermijn en/of opleveringstermijn onmiddellijk verlengd met de duur van de oponthoud, maximaal 5 weken plus de termijn voor nalevering. Een verlenging is alleen van kracht als de andere partij onverwijld op de hoogte wordt gesteld van de reden van de vertraging zodra kan worden voorzien dat de bovengenoemde termijn niet kan worden nageleefd.
2.9 Op verzoek en voor rekening van de Besteller worden leveringen door ons verzekerd tegen de gebruikelijke transportrisico's.
2.10 Indien de verzending of levering op verzoek van de Koper meer dan een maand wordt vertraagd vanaf de mededeling dat de artikelen klaar zijn voor verzending, kunnen voor elke maand opslagkosten in rekening worden gebracht aan de Besteller ter hoogte van 0,5% van de prijs van de te leveren artikelen, tot maximaal 5% van de prijs van de te leveren artikelen. Het staat Giesswein vrij om bewijs van overmacht te overleggen. Verdere aanspraken op basis van vertraagde acceptatie blijven onaangetast.
2.11 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van leveringen van kleding en huisschoenen te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum met een contantkorting van drie procent (3%). De Koper heeft als alternatief het recht om de koopprijs binnen 30 dagen netto te voldoen, zowel voor wat betreft leveringen van kleding als huisschoenen. In uitzonderlijke gevallen kan de betalingstermijn worden verlengd van 30 dagen tot 60 dagen. Er wordt geen valuta toegekend door de leverancier. De leverancier kan de levering ook afhankelijk stellen van een betaling in termijnen (zoals onder rembours of via bankafboekingen) of van vooruitbetaling. Bij automatische incasso wordt 4% korting verleend.
2.12 Betalingstermijn voor Italië: RIBA 60 dagen einde van de maand, betaling binnen 10 dagen 3% en 60 dagen netto.
2.13 Betalingstermijn voor Spanje: 1 Ricibo 60 dagen, 15 dagen 3%, 60 dagen netto.
2.14 Frankrijk: Traite 60 dagen netto, controleer 10 dagen 3%, 60 dagen netto.
2.15 Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn wij gerechtigd om rente in rekening te brengen ter hoogte van 10% boven de basisrente van de Oostenrijkse Nationale Bank. Dit sluit het claimen van verdere schade niet uit.
2.16 In geval van een aanzienlijke verslechtering van de betalingswijze van de Koper of indien de betalingstermijnen die zijn toegekend voor eerdere leveringen aanzienlijk worden overschreden, heeft GIESSWEIN het recht om naar eigen goeddunken de goederen alleen te leveren na voorafgaande prestatie van de Koper of na voldoende zekerheid. Bovendien hebben we het recht om, in het geval van een betalingsachterstand van de Besteller, onmiddellijke betaling te vragen voor al het uitstaande geld dat verschuldigd is uit zakelijke transacties met een dergelijke Koper. Dit recht wordt niet uitgesloten door het verlenen van uitstel of door de aanvaarding van facturen of cheques.
2.17 De Besteller is niet gerechtigd betalingen in te houden of te verrekenen met tegenvorderingen, tenzij zijn tegenvorderingen onomstreden zijn of rechtsgeldig zijn bewezen.
2.18 Levering geschiedt DAP conform Incoterms 2000.

3. Garantie
3.1 Verrekening van de aankoopprijs met tegenvorderingen is uitgesloten.
3.2 In het geval van gebreken waarvoor wij de wettelijke verantwoordelijkheid aanvaarden, hebben wij het recht naar eigen vrije en exclusieve keuze de goederen te repareren of artikelen te vervangen. Kennisgevingen van defecten zijn voor GIESSWEIN onbeduidend als de Koper of een derde reparaties of andere regelingen heeft getroffen met betrekking tot de geleverde artikelen door hemzelf en zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming. De koper kan geen aanspraak maken op conversie.
GIESSWEIN - Verkoopvoorwaarden
Giesswein Walkwaren AG, Niederfeldweg 5-7, 6230 Brixlegg
3.3 Door ons geleverde goederen mogen in geval van een klacht of weigering van acceptatie niet worden geretourneerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. In het geval van een ongerechtvaardigde retourzending van goederen of weigering van acceptatie zonder onze toestemming, zal de Koper - ongeacht de feitelijke reden voor de retourzending of weigering van acceptatie - alle kosten dragen die hierdoor zijn gemaakt en, in het bijzonder, de transportkosten, en het risico van het retourtransport.
3.4 De contractpartner is verplicht de in beheer genomen goederen bij ontvangst onverwijld te onderzoeken op gebreken of tekortkomingen en om eventuele gebreken of tekortkomingen onverwijld, doch uiterlijk binnen 12 dagen na ontvangst van de goederen en/of het verrichten van diensten schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de aanspraak zal worden uitgesloten. Kennisgevingen van gebreken rechtvaardigen in geen geval gedeeltelijke of volledige inhouding van gefactureerde bedragen.
3.5 De ​​periode begint niet opnieuw te lopen nadat de gebreken door herstel zijn verholpen.

4. Productaansprakelijkheid
4.1 De contractpartner ziet uitdrukkelijk af van aanspraken op vergoeding van materiële schade volgens de Oostenrijkse productaansprakelijkheidswet (Produkthaftungsgesetz), als gevolg van het overtreden van officiële veiligheidsvoorschriften of vanwege buitenlandse productaansprakelijkheidsvoorschriften die zijn geleden in het kader van zijn bedrijf. Voor zover de contractpartner de goederen uit deze overeenkomst aan andere ondernemers verkoopt, is hij verplicht de bovenstaande afstandsverklaring op te leggen aan zijn contracterende zakenpartners en eventuele aanvullende partners. Bij het niet doorgeven van een dergelijke verklaring van afstand, verbindt de contractpartner zich ertoe GIESSWEIN schadeloos te stellen en te vrijwaren en alle kosten te dragen die verband houden met een dergelijke aansprakelijkheid. Indien de contractpartner aansprakelijk wordt gesteld voor zijn aandeel in het kader van PHG, ziet hij af van elk verhaal op GIESSWEIN.
4.2 Elk verhaal van de contractpartners tegen GIESSWEIN op grond van sectie 933b ABGB (Oostenrijks burgerlijk wetboek) is uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Schadeclaims
5.1 Tenzij anders vermeld in deze leveringsvoorwaarden, zijn wij alleen aansprakelijk voor schade en compensatie voor uitgaven zonder resultaat (hierna te noemen "schade") bij schending van contractuele of niet-contractuele verplichtingen, in geval van opzettelijk of grof nalatig gedrag van onze wettelijke vertegenwoordigers of medewerkers, voor het veroorzaken van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, voor de aanvaarding van een garantie of een risico van aanschaf, de schending van essentiële contractuele verplichtingen, met betrekking tot verplichte aansprakelijkheid op grond van de Productaansprakelijkheidswet of enige andere verplichte aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid voor gederfde winst is in alle gevallen geheel uitgesloten.
5.2 Schade wegens schending van essentiële contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de schade, volgens standaard contractbepalingen, die voorspelbaar is voor GIESSWEIN met uitzondering van opzettelijk of grove nalatigheid van onze wettelijke vertegenwoordigers of medewerkers of wanneer aansprakelijkheid wordt aanvaard voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid of het aangaan van een garantie of een aankooprisico.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Wij behouden het eigendomsrecht op alle geleverde goederen tot volledige betaling van de overeengekomen koopprijs. Elke verpanding, overdracht tot zekerheid of andere hypothecering van dergelijke goederen is uitgesloten zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming. In geval van beslaglegging of andere toegang van derden tot goederen die onder ons eigendomsvoorbehoud vallen, zal Koper ons daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen. De koper draagt ​​alle kosten die ontstaan ​​door het verwijderen van een dergelijke toegang van derden tot ons eigendomsvoorbehoud en het terughalen van de goederen. Wij hebben het recht om de onder ons eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te vorderen met inachtneming van de koopovereenkomst waarop dit eigendomsvoorbehoud is gebaseerd, ook als de koper achterstallig is met de betaling van vorderingen met betrekking tot andere dan deze goederen.
6.2 Wij behouden het eigendomsrecht op alle geleverde goederen totdat alle claims die voortvloeien uit en nog steeds voortvloeien uit de zakelijke relatie volledig zijn voldaan.
6.3 In het geval van vertraagde betaling of enige andere schending van de essentiële contractuele verplichtingen van de Besteller hebben wij het recht om het volledige verschuldigde bedrag te factureren.

7. Slotbepaling
7.1 Samples voor visuele inspectie en aangeboden samples worden in rekening gebracht indien deze niet binnen één maand worden geretourneerd, tenzij voor specifieke zakelijke relaties een afwijkende afspraak is gemaakt. Bestelde samples worden niet teruggenomen.
7.2 Brixlegg is de plaats van uitvoering. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met onze verzendingen en de onderliggende overeenkomsten vallen onder de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbank in de stad Wenen.
7.3 Indien een van de bepalingen van deze verkoopvoorwaarden of andere aanvullend gemaakte overeenkomsten niet afdwingbaar blijken te zijn of te worden, zal dit de geldigheid van de overige bepalingen hiervan niet ongeldig maken. De contractpartners zijn verplicht de ongeldige bepaling te vervangen door een geldige bepaling die het zakelijke doel van de vervangen bepaling het dichtst benadert.
7.4 Op alle rechtsverhoudingen tussen ons en de Besteller is uitsluitend het Oostenrijks recht van toepassing, de toepasselijkheid van wetsconflicten en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) zijn uitgesloten.